Ważne informacje prawne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są przedsiębiorcy: Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd w Jaśle, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 61, 38-200 Jasło oraz spółka pod firmą: KANCELARIA PRAWNA AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło (dalej łącznie również jako: „Kancelaria”).

Kontakt – jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami. Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, e-mail: iod@gotfryd.pl

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd w Jaśle, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 61, 38-200 Jasło; KANCELARIA PRAWNA AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Kościuszki 61, 38 -200 Jasło.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub w celu zawarcia i/lub wykonania umowy z daną Kancelarią, tj. umowy o świadczenie usług co obejmuje cele i podstawy prawne:

  1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (dalej jako: „UPoA”) lub ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej jako: „URP”) – wykonanie umowy o świadczenie pomocy prawnej także objętej udzielonym pełnomocnictwem i/lub zleceniem,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w szczególności z art. 34 ust 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia korespondencji lub zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji bądź dochodzenia roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, jak również umożliwienie realizacji zapewnienia ciągłości kontaktu.

W przypadku danych szczególnie chronionych:

  1. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody [art. 9 ust. 2 lit. c) RODO];
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy [art. 9 ust. 2 lit. f) RODO].

Kancelaria będzie przetwarzać dane nie dłużej niż zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c) UPoA oraz art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c) URP, zgodnie z którymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić pomoc prawną.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane– tylko w celach wskazanych powyżej wyłącznie prawnikom, asystentom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i księgowe i doradcze dla Kancelarii, jak też pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Kancelaria nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Kancelaria nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania dla celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Serwis internetowy

Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) służy wyłącznie celom informacyjnym, a dane w nim zawarte nie są zamierzone i nie mogą być traktowane jako porady prawne, rekomendacja lub doradztwo dla określonych działań czy decyzji biznesowych ani też na gruncie jakiegokolwiek systemu prawnego nie stanowią oferty czy też innej stanowczej propozycji do zawarcia umowy jakiegokolwiek rodzaju.

W odniesieniu do danych zawartych w niniejszym serwisie Kancelaria nie składa żadnych gwarancji co do ich przydatności lub zastosowania w określonym celu. Uprzejmie informujemy, że jakiekolwiek próby wykorzystania danych zawartych w niniejszym serwisie jako przesłanki czy podstawy do jakichkolwiek działań wymagają od danej osoby wcześniejszej konsultacji prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, a takie postępowanie podejmowane jest przez daną osobę na jej własne ryzyko i odpowiedzialność.

Usługi kancelarii

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia jakichkolwiek usług przez Kancelarię jest wcześniejsze zawarcie stosownej umowy lub umów w formie pisemnej określającej zasady współpracy i zakres świadczonych usług. W tym celu przeprowadzane jest badanie czy nie zachodzi konflikt interesów, a także może być konieczne podanie innych danych wymaganych przez przepisy prawa. Dodatkowe informacje dotyczące zasad współpracy prezentuje sekcja „Zasady współpracy” w menu Usługi.

W konsekwencji wszelkie opracowania, opinie, wskazówki, wytyczne, i inne dokumenty o charakterze prawnym są sporządzane i przekazywane Klientom wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Kancelarię, na podstawie danych otrzymywanych od Klientów i po wcześniejszym zawarciu stosownych umów w formie pisemnej.

Niniejszy Serwis internetowy z założenia nie jest przeznaczony do wykorzystania w zakresie elektronicznego świadczenia usług, elektronicznej korespondencji, zawierania umów czy zobowiązań określonego rodzaju w formie elektronicznej, elektronicznego udostępniania lub wymiany dokumentów czy informacji.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub otrzymania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt.

Inne

W niniejszym serwisie mogą być umieszczane linki powodujące przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż www.gotfryd.pl – nie mają one na celu polecenia jakichkolwiek usług i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Decyzja o naciśnięciu przycisku powodującego przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż www.gotfryd.pl podejmowana jest stosownie do Państwa indywidualnej decyzji opartej na własnym uznaniu, gdyż dostęp do danego serwisu mogą Państwo uzyskać także niezależnie na różne sposoby.

Dodatkowe informacje o charakterze prawnym prezentowane są w polu dostępnym pod tytułem „Zastrzeżenia prawne”.

Ze względu na możliwe zmiany stanu prawnego lub polityki Kancelarii treść niniejszych informacji o charakterze prawnym jak również zastrzeżeń prawnych dostępnych w polu pt. „Zastrzeżenia prawne” może ulec zmianie i dlatego należy za każdym razem zapoznawać się z nimi.