Strona główna

Zakres naszych usług prawniczych

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd świadczy usługi z uwzględnieniem specyfiki branży i sektora prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla obszarów o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorcy jak np. pomoc publiczna czy transfer pricing tworzone są całe zestawy usług mające na celu zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej i podatkowej.

Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze pakiety usług Kancelarii, z których najczęściej korzystają Klienci Kancelarii.

Doradztwo podatkowe

Ulgi B + R, na robotyzację i inne

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Transfer Pricing

Ochrona konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Pomoc publiczna

Własność intelektualna

Obsługa spółek prawa handlowego

Sprawy korporacyjne

Reorganizacja prawna

Nieruchomości

Fuzje i przejęcia

Strategiczne doradztwo prawne

Sprawy międzynarodowe

Klienci indywidualni

Działalność koncesjonowana

Compliance

Bezpieczeństwo produktów

Ochrona środowiska

Audyty prawne i podatkowe

Umowy

Postępowania cywilne

Postępowania karne

Procedury, regulaminy, dokumentacja

Programy pracownicze

Rekrutacja i reorganizacja zatrudnienia

Spory pracownicze

Doradztwo podatkowe

Usługi Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego obejmują m. in.:

1. Bieżące doradztwo podatkowe, w skład którego wchodzi:

1) udzielanie bieżących informacji oraz wyjaśnień w kwestiach podatkowych,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa podatkowego,
3) przygotowanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) oraz prowadzenie postępowań przez organami podatkowymi i sądami krajowymi w przypadku uznania stanowiska wnioskodawcy za nieprawidłowe,
4) prowadzenie szkoleń związanych z zagadnieniami podatkowymi.

2. Pomoc prawną w zakresie schematów podatkowych (MDR):

1) identyfikację obszarów ryzyka, tj. weryfikacja przedstawionych przez Klienta informacji w celu wytypowania czynności, które w ocenie Kancelarii mogłyby potencjalnie podlegać obowiązkowi zgłoszenia informacji o schematach podatkowych na podstawie przepisów Rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości,
2) opracowanie informacji prezentującej w skrócie wytypowane czynności, które w ocenie Kancelarii mogłyby potencjalnie podlegać obowiązkowi zgłoszenia jako Schematy Podatkowe i przekazanie jej Klientowi do akceptacji,
3) weryfikację zaakceptowanych przez Klienta czynności, o których mowa w punkcie 2 powyżej w celu stwierdzenia czy w ich zakresie wystąpiły uzgodnienia spełniające przesłanki do uznania za Schemat Podatkowy,
4) opracowanie dla Klienta informacji podsumowującej czynności z punktu 3 powyżej.

3. Wsparcie w zakresie problematyki strategii podatkowej

1) przygotowanie we współpracy z Klientem projektu informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – za dany rok podatkowy,
2) wsparcie Klienta w opublikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy i przekazaniu informacji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Klienta o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została informacja o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

4. Kontrolę i postępowania podatkowe:

1) Reprezentacja Klienta w związku z i w toku kontroli podatkowej,
2) udzielanie bieżących informacji oraz wyjaśnień w kwestiach związanych z kontrolą podatkową,
3) przygotowanie pism składanych w toku kontroli podatkowej,
4) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniu podatkowym.

Ulgi B+R

Usługi Kancelarii w zakresie ulg podatkowych dotyczą m. in.:

1) Ulgi na działalność badawczo – rozwojową („B+R”),
2) ulgi na robotyzację,
3) ulgi IP Box,
4) ulgi na „innowacyjność”
5) ulgi na „ekspansję”.

Doradztwo Kancelarii w zakresie ulg obejmuje przede wszystkim następujące usługi:

1) Identyfikację i analizę kosztów poniesionych przez Klienta, możliwych do rozliczenia w ramach danej ulgi w celu ich ewidencji;
2) opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania dokumentacji projektu w aspekcie danej ulgi podatkowej,
3) przegląd dokumentacji udostępnionej przez Klienta jak też przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
4) sporządzanie dla Klienta wniosków w zakresie uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych w związku z możliwością zastosowania danej ulgi podatkowej,
5) udzielanie konsultacji, wyjaśnień, sporządzenie informacji prawnych,
6) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniu podatkowym dotyczącym zastosowania danej ulgi podatkowej.

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Usługi prawnicze Kancelarii obejmują pomoc prawną zarówno w zakresie pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74 z późn. zm.) jak też na podstawie wcześniejszych regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Naszym Klientom proponujemy rozbudowany pakiet różnorodnych usług związanych z Polską Strefą Inwestycji (dalej „PSI”)/Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi („SSE”):

1) przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie potencjalnych szans skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego w PSI/SSE,
2) audyt prawny przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o wsparcie realizacji nowej inwestycji obejmujący:

a) analizę i weryfikację założeń biznesowych przedsiębiorcy w kontekście formalnych wymogów prawnych wydania decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji,
b) określenie statusu prawnego przedsiębiorcy w kontekście definicji Mały/Średni Przedsiębiorca (MŚP) w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
c) Określenie kryteriów ilościowego i jakościowych nowej inwestycji oraz kalkulacja możliwej do wykorzystania puli pomocy publicznej,
d) Określenie dochodu zwolnionego i ocena kwestii skali wykorzystania puli pomocy publicznej w świetle biznesplanu, parametrów ekonomicznych przedsiębiorcy i jego dotychczasowej działalności;

3) Pomoc prawną w procesie ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu,
4) Doradztwo w trakcie realizacji „nowej inwestycji”,
5) Audyty działalności strefowej: kompleksowe jak też dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych np.: kwalifikacji poniesionych wydatków jako wydatków kwalifikowanych,
6) reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących działalności w PSI/ SSE.
7) Pomoc prawną w razie powzięcia decyzji o „wyjściu” z Polskiej Strefy Inwestycji/Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Transfer Pricing

Usługi Kancelarii w zakresie problematyki Transfer Pricing (Cen Transferowych) obejmują m. in.:

1) identyfikację transakcji i powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi warunkujących obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych,
2) przygotowanie lub weryfikacja lokalnej dokumentacji cen transferowych,
3) przygotowanie lub weryfikacja grupowej dokumentacji cen transferowych,
4) przygotowanie lub weryfikacja informacji TPR-C,
5) prowadzenie szkoleń związanych z tematyką cen transferowych,
6) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z cenami transferowymi,
7) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących problematyki cen transferowych.

Ochrona konkurencji

W zakresie publicznoprawnej ochrony konkurencji usługi Kancelarii dotyczą w szczególności przede wszystkim następujących zagadnień:

1) Porozumienia naruszające konkurencję:

a) Umowy i inne zachowania przedsiębiorców,
b) Raportowanie i inne formy wymiany informacji,
c) Systemy dystrybucji,
d) Rabaty i systemy rabatowe,
e) Polityka cenowa,
f) Narzędzia wsparcia sprzedaży lub świadczenia usług w tym programy lojalnościowe, konkursy, portale, artykuły wyposażenia wnętrz,
g) Polityka informacyjna w tym kontakty z innymi przedsiębiorcami (w szczególności korespondencja),
h) Związki przedsiębiorców, grupy zakupowe i sprzedażowe;

2) nadużycie pozycji dominującej,
3) kontrola koncentracji przedsiębiorców i ich związków,
4) kontrola przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
5) postępowania i czynności sprawdzające prowadzone przez Prezesa UOKiK,
6) odwoławcze postępowanie sądowe od decyzji Prezesa UOKiK,
7) Badania rynku prowadzone przez Prezesa UOKiK.

W ramach doradztwa w zakresie publicznoprawnej ochrony konkurencji usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) Działania zapobiegające naruszeniu prawa, a w tym prewencyjne opiniowanie projektów umów, prowadzenie szkoleń, przygotowanie procedur wewnętrznych, pomoc prawną w zakresie Competition Compliance,

2) audyty prawne w zakresie ochrony konkurencji,

3) pomoc prawną we wdrażaniu lub zmianie systemów dystrybucji lub rabatowania,

4) pomoc prawną w zakresie wdrażania systemów raportowania lub innych form wymiany informacji,

5) reprezentację Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak też Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Usługi Kancelarii koncentrują się przede wszystkim wokół następujących zagadnień podlegających ocenie z perspektywy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

1) Negocjacje umów,
2) transakcje fuzji i przejęć,
3) polityka informacyjna przedsiębiorców,
4) działalność reklamowa przedsiębiorców,
5) naśladownictwo produktów,
6) naśladownictwo znaków towarowych oraz oznaczeń przedsiębiorców.

W ramach doradztwa w zakresie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu własności intelektualnej,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie problematyki nieuczciwej konkurencji,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji,
5) opracowanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie nieuczciwej konkurencji,
6) przygotowywanie i składanie wezwań do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji,
7) prowadzenie korespondencji przedprocesowej dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji,
8) przygotowywanie i wnoszenie pozwów oraz innych pism procesowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
9) reprezentacja w cywilnych postępowaniach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Pomoc publiczna

Usługi Kancelarii dotyczą m. in. następujących zagadnień z zakresu pomocy publicznej:

1. Kwalifikacja określonych sytuacji prawnych w świetle pojęcia „pomocy publicznej” w prawie Unii Europejskiej.
2. Status MŚP – kwalifikacja powiązań między przedsiębiorcami, nabycie i utrata Statusu, przypadki szczególne,
3. Ocena sytuacji prawnej przedsiębiorcy w zakresie możliwości korzystania z pomocy publicznej,
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy publicznej.

Naszym Klientom proponujemy rozbudowany pakiet różnorodnych usług związanych z pomocą publiczną:

1. Doradztwo w zakresie wyboru różnych kategorii i form pomocy publicznej,
2. Audyty prawne: w fazie planowania projektu, w trakcie realizacji projektu, w okresie trwałości projektu.
3. Pomoc w procesie ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej,
4. Opiniowanie projektów umów dotyczących udzielenia pomocy publicznej,
5. Pomoc prawna w prowadzeniu korespondencji z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej,
6. Sporządzanie analiz, informacji i opinii dotyczących różnych zagadnień szczegółowych z zakresu pomocy publicznej,
7. Reprezentacja Klienta w postępowaniach i sporach dotyczących pomocy publicznej.

Własność intelektualna

W sprawach własności intelektualnej Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu własności intelektualnej,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie spraw własności intelektualnej,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z zakresu spraw własności intelektualnej np.: przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencyjnych, wdrożeniowych z zakresu IT,
5) konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach w sprawach własności intelektualnej,
6) opracowywanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie własności intelektualnej,
7) przygotowywanie i składanie wezwań do zaprzestania naruszeń własności intelektualnej,
8) prowadzenie korespondencji przedprocesowej dotyczącej naruszeń własności intelektualnej,
9) przygotowywanie i wnoszenie pozwów oraz innych pism procesowych dotyczących spraw własności intelektualnej,
10) reprezentacja w cywilnych postępowaniach sądowych z zakresu spraw własności intelektualnej.

Obsługa spółek prawa handlowego

W ramach obsługi bieżącej spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy przede wszystkim następujące usługi:

1) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień związanych z bieżącą działalnością Klienta,
2) opiniowanie i sporządzanie umów (w tym prowadzenie negocjacji),
3) doradztwo w procesie wykonywania umów oraz ich zakończenia, w tym rozwiązywania,
4) opracowywanie lub opiniowanie dokumentacji korporacyjnej,
5) współpraca z poszczególnymi działami w strukturze organizacyjnej Klienta,
6) z zakresu pomocy prawnej przy tworzeniu spółek, grup kapitałowych, ich reorganizacji oraz likwidacji,
7) z zakresu pomocy prawnej dotyczącej strategicznego doradztwa prawnego, corporate governance, compliance, ochrony środowiska, ochrony konkurencji, własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów, spraw z zakresu prawa pracy, nieruchomości, zamówień publicznych, spraw finansowych, spraw międzynarodowych.

Sprawy korporacyjne

Usługi Kancelarii w zakresie spraw korporacyjnych obejmują m. in.:

1) Sprawy rejestrowe jak również sprawy związane z beneficjentami rzeczywistymi,
2) tworzenie nowych spółek handlowych,
3) pomoc w sprawach związanych ze stosunkami zewnętrznymi
i wewnętrznymi spółek osobowych,
4) pomoc w zakresie powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych,
5) pomoc w zakresie organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
6) pomoc w sprawach związanych z realizacją praw i obowiązków wspólników w tym rozliczeniami i umowami,
7) pomoc w sprawach związanych z akcjami/udziałami – tworzenie nowych, umarzanie, przenoszenie, zastawianie,
8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, oraz operacje w zakresie pozostałych kapitałów spółki,
9) łączenie i podziały spółek, fuzje, przejęcia, przekształcenia,
10) likwidacja spółki handlowej,
11) pomoc w sprawach związanych z odpowiedzialnością osobistą wspólników, likwidatorów oraz członków zarządu i rad nadzorczych.

Reorganizacja prawna

Kancelaria świadczy doradztwo prawne i podatkowe w zakresie szeroko pojętej reorganizacji prawnej obejmującej m. in.:

1) Audyt prawno – podatkowy i doradztwo w zakresie wyboru pakietu działań reorganizacyjnych,
2) restrukturyzację zatrudnienia,
3) zmiany formalne organizacji przedsiębiorstwa,
4) przekształcenia spółek prawa handlowego,
5) połączenia i podziały spółek prawa handlowego,
6) likwidacje spółek prawa handlowego,
7) restrukturyzację przedsiębiorców w postępowaniach:

a) o zatwierdzenie układu,
b) przyspieszonym postępowaniu układowym,
c) postępowaniu układowym,
d) postępowaniu sanacyjnym.

8) przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
9) pomoc prawną w nabyciu przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w procedurze pre – pack.

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne

W zakresie problematyki dotyczącej nieruchomości usługi Kancelarii obejmują m.in.:

1) Analizę prawną zgłoszonych przez Klienta spraw związanych z nieruchomościami,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty stanu prawnego nieruchomości,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących nieruchomości,
5) konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach w sprawach związanych z nieruchomościami,
6) reprezentację w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych związanych z nieruchomościami,
7) reprezentację w cywilnych postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami.

Fuzje i przejęcia

Usługi Kancelarii w zakresie szeroko pojmowanej problematyki fuzji i przejęć (M&A) koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1) połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy,
3) przejęcie w jakikolwiek sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami a zwłaszcza przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa).

Kompleksowy pakiet usług Kancelarii w obszarze fuzji i przejęć (M&A) obejmuje:

1) Doradztwo prawne na etapie planowania fuzji/przejęć,
2) Badanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji,
3) Sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zgłaszanych przez Klienta zagadnień z zakresu fuzji i przejęć,
4) Doradztwo prawne na etapie przygotowawczym do rozpoczęcia negocjacji w zakresie fuzji/przejęć,
5) Doradztwo w procesie negocjacji pomiędzy potencjalnymi stronami Transakcji,
6) Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z fuzją, przejęciem, a w szczególności opracowywanie oraz opiniowanie listów intencyjnych, umów dotyczących negocjacji, umów dotyczących transakcji np.: umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży;
7) Prowadzenie procedury fuzji (przejęcia) przyjętej przez Strony zamierzonej Transakcji,
8) Prowadzenie badań due diligence (prawny i podatkowy).
9) Przeprowadzanie finalizacji transakcji (closing).
10) Sprawy rejestrowe.
11) Prowadzenie działań prawnych w Spółce po fuzji / przejęciu (audyt otwarcia, czynności wyjaśniające, administracyjne, zarządcze i reorganizacyjne).

Strategiczne doradztwo prawne

Usługi Kancelarii w zakresie strategicznego doradztwa prawnego obejmują pomoc prawną w zakresie m. in.:

1) Strategii ESG (Ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny), a w tym projekty proekologiczne, działania prośrodowiskowe, biznesowe programy i kampanie społeczne, compliance, systemy zarządzania, identyfikacja ryzyk w działalności;
2) Strategii CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) a w szczególności problematyka znakowania produktów (np. greenwashing), kodeksy etyki, ochrona praw człowieka, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności,
3) Strategii AM (zarządzania aktywami) przykładowo w kwestii fuzji i przejęć, tworzenia i reorganizacji grup kapitałowych, zarządzania nieruchomościami, ruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi;
4) Strategii handlowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i reorganizacji systemów dystrybucji, systemów rabatowania,
5) Strategii konsumenckiej a w tym ochrona zbiorowych interesów konsumentów, etyka reklamy, polityka informacyjna przedsiębiorstwa np. w kwestii towarów lub usług);
6) Strategii rozwoju – umowy o współpracy, krajowe i zagraniczne projekty inwestycyjne, IPO i strategie finansowania działalności,
7) Strategii HR (zarządzania kadrami) – tworzenie i zarządzenie bezpiecznym środowiskiem pracy, programy motywacyjne i pracownicze, strategie rozwoju i reorganizacji zatrudnienia.

W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku pakiet usług Kancelarii w zakresie strategicznego doradztwa prawnego może obejmować m. in.:

1) Audyty prawne i podatkowe (kompleksowe i szczegółowe),
2) przygotowanie regulaminów, zarządzeń, procedur, kodeksów postępowania,
3) przygotowanie dokumentów organizujących systemy dystrybucyjne i/lub rabatowej, procesy składania zamówień np. umowy ramowe i ogólne warunki umów,
4) przygotowanie raportów i strategii w obszarze prawnym,
5) opiniowanie lub przygotowywanie projektów umów,
6) opiniowanie w aspekcie prawnym dokumentów dotyczących strategii, planów rozwoju Klienta lub wskazanych przez niego podmiotów.
7) opracowywanie i wdrażanie w aspekcie prawnym koncepcji reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Sprawy międzynarodowe

W przypadku spraw międzynarodowych na prośbę Klienta Kancelaria zwraca się z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej przez znane Kancelarii zagraniczne kancelarie (firmy) prawnicze lub inne podmioty.

Jeżeli będzie możliwe udzielenie pomocy prawnej Kancelaria przedstawia Klientowi zasady wykonywania zlecenia przez daną kancelarię prawniczą. Jeżeli Klient zaakceptuje przedstawione warunki współpracy to wówczas Klient bezpośrednio zawiera umowę o świadczenie usług z zagraniczną Kancelarią, natomiast na prośbę Klienta Kancelaria może koordynować współpracę Klienta z takim podmiotem zagranicznym.

W ciągu 30 lat działalności prawnicy Kancelarii osobiście uczestniczyli jako koordynatorzy, asystenci lub pełnomocnicy Klienta w obszarze nadzoru właścicielskiego i/lub transakcji w następujących państwach:

1) Argentyna,
2) Chiny,
3) Finlandia,
4) Hiszpania,
5) Meksyk,
6) Mołdawia,
7) Niderlandy,
8) Niemcy,
9) Rumunia,
10) Słowacja,
11) Szwecja,
12) Ukraina,
13) USA,
14) Wielka Brytania.

Usługi doradcze – Klienci Indywidualni (VIP)

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób fizycznych:

1) zainteresowanych utworzeniem lub rozwojem przedsiębiorstw rodzinnych,
2) zainteresowanych utworzeniem fundacji rodzinnej,
3) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze nadzoru właścicielskiego, działalności społecznej i charytatywnej,
4) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze zarządzania mieniem, w tym nieruchomościami,
5) zainteresowanych pomocą prawną w zakresie problematyki sukcesji biznesu i/lub majątku,
6) korzystających z usług private asset & wealth management i/lub usług private banking,
7) posiadających kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą lub podejmujących działania w celu przejęcia takiej kontroli.

Kancelaria proponuje Klientom przede wszystkim następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty dotyczące sytuacji prawnej Klienta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i/lub majątku,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z zakresu działalności gospodarczej i/lub majątku Klienta,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów dokumentów dotyczących zarządzania mieniem, nadzoru właścicielskiego, działalności społecznej i charytatywnej, problematyki sukcesji biznesu i/lub majątku, usług private asset & wealth management, private banking, kontroli koncentracji,
6) pomoc prawną w zakresie transakcji fuzji i przejęć,
7) pomoc prawną w sprawach spadkowych,
8) reprezentację w cywilnych postępowaniach sądowych w w/w sprawach.

Działalność koncesjonowana

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów, którzy zamierzają rozpocząć albo już wykonują działalność gospodarczą w dziedzinach, które ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymagają uzyskania koncesji.

Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują m. in.:

1) Pomoc prawną w przygotowanie wniosku o udzielenie albo zmianę treści koncesji,
2) reprezentację w postępowaniu przed organem koncesyjnym,
3) analizę prawną zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu działalności koncesjonowanej,
4) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów niezbędnych do prowadzenia działalności koncesjonowanej,
6) pomoc prawną w uzyskaniu decyzji, pozwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Compliance

W zakresie problematyki Compliance pojmowanej jako zbiór zasad przedsiębiorstwa zapewniających zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa, soft law i dobrymi obyczajami oraz redukujących ryzyka wystąpienia naruszeń Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim w następujących obszarach:

1) Compliance podatkowy,
2) Compliance w sprawach karnych i karno-skarbowych,
3) Compliance pracowniczy,
4) Compliance w działalności spółek handlowych,
5) Ochrona konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
6) Ochrona konsumentów,
7) Ochrona środowiska,
8) Ochrony tajemnicy i mienia przedsiębiorstwa,
9) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
10) Regulacje szczególne dotyczące poszczególnych rodzajów działalności,
11) Sygnalizacja naruszeń,
12) Zarządzanie kryzysowe,
13) Zwalczanie korupcji.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in. następujące usługi:

1) audyty w zakresie Compliance w celu identyfikacji ryzyk, naruszeń i sytuacji wątpliwych,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z obszaru Compliance,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów dokumentacji wewnętrznej np. procedur, kodeksów postępowania, kodeksów dobrych praktyk, dokumentów organizujących strukturę systemu Compliance,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących outsourcingu w zakresie Compliance,
6) pomoc prawna w zakresie kontroli przedsiębiorcy,
7) reprezentacja w postępowaniach dotyczących zgodności działalności przedsiębiorcy z przepisami w poszczególnych dziedzinach prawa.

Bezpieczeństwo produktów

Usługi Kancelarii w zakresie szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa produktów koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1) ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów,
2) szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów wynikające m. in. z następujących aktów prawnych:

a) Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
b) ustawy z dnia 9 października 2015 r. ustawy o produktach biobójczych,
c) Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;
d) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – w zakresie wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego,
e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
f) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
g) Rozporządzenia CLP Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.,
h) Rozporządzenia (REACH) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.;

3) obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów,
4) odpowiedzialność cywilnoprawna i karna za produkt niebezpieczny.

Pakiet usług Kancelarii w obszarze bezpieczeństwa produktów obejmuje:

1) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących poszczególnych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa produktów,
2) ocena zgłoszeń konsumenckich o wadliwości produktu,
3) przygotowanie zapytań np. do Biura do spraw Substancji Chemicznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
4) prowadzenie korespondencji z organami właściwymi w sprawie bezpieczeństwa produktów,
5) reprezentację Klienta w postępowaniach przed właściwymi organami np.: Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspektorem Inspekcji Handlowej, Inspektorem Sanitarnym.

Ochrona środowiska

W zakresie szeroko pojmowanego prawa ochrony środowiska Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie zagadnień prawnych związanych z ochroną środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, wodnościekowej, ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących usług związanych z ochroną środowiska,
5) opracowywanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie prawa ochrony środowiska,
6) pomoc prawna w razie kontroli prowadzonej przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję sanitarną i inne służby,
7) reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Audyty prawne i podatkowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zarówno kompleksowych, jak i specjalistycznych audytów prawnych i podatkowych.

Mogą one być przeprowadzane zarówno jako uzupełnienie kompleksowej obsługi bieżącej a także w ramach Projektów jak np.: w kontekście przygotowania lub przeprowadzenia projektu z dziedziny fuzji i przejęć.

Z przeprowadzonych audytów sporządzane są opracowania i raporty dotyczące sytuacji prawnej analizowanych przedsiębiorców ze wskazaniem ryzyk prawnych jak też aspektów działalności wymagających podjęcia działań prawnych.

Przedstawiona poniżej lista prezentuje najbardziej typowe kategorie audytów Kancelarii:

1) Badanie kompleksowe podmiotu lub grupy podmiotów,
2) Badanie due diligence w zakresie fuzji i przejęć,
3) audyt podatkowy,
4) audyt w zakresie działalności w Polskiej Strefie Inwestycji/Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
5) audyt w zakresie prawa konkurencji (prawo o ochronie konkurencji, pomoc publiczna, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
6) audyt w zakresie nieruchomości,
7) audyt dotyczący spraw z zakresu własności intelektualnej,
8) audyt w zakresie spraw pracowniczych.

Umowy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa umów, zgromadzone w wyniku obsługi prawnej Klientów prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

1) Przygotowywanie projektów umów na podstawie założeń przedstawionych przez Klienta,
2) sporządzanie uwag i opracowywanie zmian do przedstawianych projektów umów,
3) opracowywanie klauzul umownych w zakresie zleconym przez Klienta,
4) przygotowywanie sformalizowanych analiz projektów umów, przedstawianych Klientowi w osobnym dokumencie,
5) negocjowanie prawnych aspektów umowy,
6) pomoc prawną na etapie wykonywania umowy,
7) pomoc prawną w razie sporu dotyczącego umowy,
8) szkolenia dla osób wskazanych przez Klienta.

Postępowania cywilne

W zakresie cywilnego postępowania procesowego Kancelaria proponuje Klientom przede wszystkim następujące usługi:

1) prawna ocena sprawy przedstawionej przez Klienta w kontekście postępowania procesowego,
2) usługi w zakresie przedprocesowej próby polubownego rozwiązania sporu,
3) przygotowywanie pozwów i opracowywanie pism procesowych,
4) Reprezentacja Klienta na rozprawach i innych posiedzeniach sądowych w postępowaniach przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

W obszarze cywilnych postępowań szczególnych Kancelaria świadczy m. in. usługi w zakresie pomocy prawnej :

1) W postępowaniu rejestrowym,
2) W postępowaniu wieczystoksięgowym,
3) W postępowaniu upadłościowym,
4) W postępowaniach o charakterze restrukturyzacyjnym,
5) w sprawach depozytowych

W ramach postępowania egzekucyjnego prawnicy Kancelarii świadczą m. in. następujące usługi:

1) Opracowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
2) Reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
3) Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.
4) Przygotowanie powództw przeciwegzekucyjnych i reprezentacja Klienta w postępowaniu zainicjowanym w ten sposób,
5) Opracowywanie skarg na czynności komornika,
6) Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Postępowania karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz swoich Klientów w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń, wspierając na każdym etapie postepowania zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze występujące w postępowaniu karnym jako strona pokrzywdzona przestępstwem, podejrzana lub oskarżona.

W zakresie postępowań w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) prawną ocenę sprawy przedstawionej przez Klienta,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) przygotowywanie projektów i składanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
4) przygotowywanie projektów i składanie prywatnych aktów oskarżenia,
5) przygotowywanie pism w toku postępowań,
6) reprezentacja Klienta w czynnościach procesowych w toku postepowania przygotowawczego,
7) reprezentacja Klienta na rozprawach i innych posiedzeniach sądowych w postępowaniach przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Procedury, regulaminy, dokumentacja pracownicza

Usługi Kancelarii dotyczące źródeł wewnętrznego prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) opracowywania i zmiany wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy np.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy,
2) opracowywania i opiniowania projektów procedur np.: zgłaszania nieprawidłowości, antykorupcyjnych, etycznego postępowania, odpowiedzialności za powierzone mienie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, antymobbingowej,
3) przygotowania dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy,
4) analizy prawnej zgłoszonych przez Klienta spraw,
5) sporządzania opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
6) audytów dokumentacji pracowniczej oraz wewnętrznych regulacji Klienta.

Programy pracownicze

Usługi Kancelarii dotyczące programów pracowniczych obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) systemów wynagradzania pracowników,
2) systemów wynagradzania głównych specjalistów i kluczowych pracowników,
3) systemów wynagradzania kadry menadżerskiej,
4) systemów wynagradzania zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych,
5) programów motywacyjnych,
6) programów akcjonariatu dla kadry menadżerskiej,
7) programów akcjonariatu pracowniczego,
8) pracowniczych planów kapitałowych,
9) świadczeń socjalnych,
10) pracowniczych programów emerytalnych.

Rekrutacja i reorganizacja zatrudnienia

Usługi Kancelarii dotyczące rekrutacji i restrukturyzacji zatrudnienia obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) Zasad prowadzenia rekrutacji w tym programów i regulaminów rekrutacji,
2) zatrudniania kadry menadżerskiej i kluczowych specjalistów,
3) zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, młodocianych i sezonowych,
4) zatrudniania cudzoziemców,
5) warunków pracy i płacy,
6) systemów czasu pracy,
7) outsourcingu zatrudnienia,
8) zwolnień grupowych i indywidualnych,
9) sytuacji kryzysowych,
10) kontroli inspekcji pracy oraz innych służb,
11) przejścia zakładu pracy lub jego części.

Spory pracownicze

Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną we wszelkich sporach w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie:

1) o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
2) o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia oraz o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
3) wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń,
4) odpowiedzialności materialnej pracowników,
5) mobbingu, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
6) w zakresie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
7) sporów zbiorowych.