Strona główna

Regulamin serwisu www.gotfryd.pl

Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd

i Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd sp. k.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin serwisu gotfryd.pl (dalej jako „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd oraz Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd sp. k., a w szczególności – stosownie do treści przepisów art. 8 ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344):

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 1. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 2. b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Serwis gotfryd.pl prowadzony jest na stronie dostępnej w Internecie pod adresem: www.gotfryd.pl (dalej jako „Strona Kancelarii”) przez przedsiębiorców: Andrzeja Gotfryda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło, NIP: 6850011453, REGON: 370186570 oraz spółkę pod firmą Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049664, NIP: 6852327686, zwane łącznie dalej jako „Kancelarie” albo indywidualnie jako „Kancelaria”.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo w każdym czasie – do decydowania o zawartości Strony Kancelarii, a w tym do dokonywania zmian i modyfikacji Strony Kancelarii.

 

§ 2

 1. Kancelarie nieodpłatnie udostępniają Stronę Kancelarii wyłącznie w celu korzystania z niej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z jej przeznaczeniem jak też zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Kancelarie nieodpłatnie udostępniają Użytkownikowi (usługobiorcy) niniejszy regulamin na stronie Kancelarii pod adresem: Regulamin strony Kancelarii w sposób, który umożliwia również jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie, zwielokrotnianie i utrwalanie treści Regulaminu w celach związanych z uzyskaniem informacji o działalności Kancelarii.
 3. Rozpoczęcie korzystania ze Strony Kancelarii jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i powoduje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Kancelarie w ramach Strony Kancelarii świadczą drogą elektroniczną wyłącznie nieodpłatne usługi polegające na informowaniu o świadczeniu pomocy prawnej w ramach Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd i/lub Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd sp. k.
 5. Kancelarie świadczą usługi, o których mowa w ust. 4 powyżej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

§ 3

 1. Dane zawarte na stronie Kancelarii służą wyłącznie celowi, o którym mowa powyżej w § 2 ust. 3 Regulaminu i nie są zamierzone i nie mogą być traktowane jako porady prawne, rekomendacja lub doradztwo dla określonych działań czy decyzji biznesowych ani też na gruncie jakiegokolwiek systemu prawnego nie stanowią oferty czy też innej stanowczej propozycji do zawarcia umowy jakiegokolwiek rodzaju.
 2. W odniesieniu do danych zawartych w niniejszym serwisie Kancelaria nie składa żadnych gwarancji co do ich przydatności lub zastosowania w określonym celu. Jakiekolwiek próby wykorzystania danych zawartych w niniejszym serwisie jako przesłanki czy podstawy do jakichkolwiek zachowań wymagają od danego podmiotu prawa wcześniejszej konsultacji prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, a takie postępowanie podejmowane jest przez daną osobę na jej własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia jakichkolwiek usług przez Kancelarię jest wcześniejsze zawarcie w formie pisemnej stosownej umowy lub umów określającej zasady współpracy i zakres świadczonych usług. W tym celu przeprowadzane jest badanie czy nie zachodzi  konflikt interesów, a także jest konieczne podanie innych danych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. W konsekwencji wszelkie opracowania, opinie, wskazówki, wytyczne, i inne dokumenty o charakterze prawnym są sporządzane i przekazywane Klientom wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Kancelarię, na podstawie danych otrzymywanych od Klientów i po wcześniejszym zawarciu stosownych umów w formie pisemnej.
 5. Strona Kancelarii z założenia nie jest przeznaczona do wykorzystania w zakresie elektronicznego świadczenia usług, elektronicznej korespondencji, zawierania umów czy zobowiązań określonego rodzaju w formie elektronicznej, elektronicznego udostępniania lub wymiany dokumentów czy informacji.
 6. W niniejszym serwisie mogą być umieszczane linki powodujące przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż gotfryd.pl – nie mają one na celu polecenia jakichkolwiek usług i mają charakter wyłącznie informacyjny. Decyzja o naciśnięciu przycisku powodującego przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż www.gotfryd.pl podejmowana jest stosownie do Państwa indywidualnej decyzji opartej na własnym uznaniu, gdyż dostęp do takiego serwisu mogą Państwo uzyskać także niezależnie w inny sposób niż poprzez kliknięcie w link podany na Stronie Kancelarii.

 

§ 4

 1. Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze Strony Kancelarii są podmioty prawa: osoby fizyczne, osoby prawne jak też jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają podmiotowość prawną z wyłączeniem podmiotów objętych sankcjami przyjętymi w Polsce oraz Unii Europejskiej (dalej jako „Użytkownik”).
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Kancelarii.
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony Kancelarii Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z jego przeznaczeniem jak też zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego a także podejmowanie działań mogących powodować negatywne skutki dla Strony Kancelarii, któregokolwiek z Użytkowników lub Kancelarii w szczególności zakłócających funkcjonowanie Strony lub powodujących jej działanie w sposób odmienny niż wynikający z niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie ze Strony Kancelarii wymaga posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu w tym przeglądanie jego zasobów np. komputera, tabletu, smartfonu jak też programu typu: przeglądarka internetowa np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.
 7. Ze względu na specyfikę Internetu jak też świadczenia usług drogą elektroniczną każdy Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie korzystać z rozwiązań technicznych chroniących Jego urządzenia, dane, prywatność, w szczególności z aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 8. Ze względu na specyfikę Internetu jak też świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tele-komunikacyjnych Kancelaria nie może wykluczyć zakłóceń w funkcjonowaniu Strony Kancelarii a także ograniczeń w korzystaniu z niej w przypadku prac informatycznych.

 

§ 5

 1. Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) chroniony jest przez odpowiednie przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu jak i poszczególnych jego elementów (zdjęć, grafiki, tekstów), w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych przysługują wyłącznie Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd sp. k. i/albo Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd z siedzibą przy ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło, z zastrzeżeniem praw przysługujących odrębnie wykonawcy serwisu.
 3. Logo „Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd” stanowi zastrzeżony słowno – graficzny znak towarowy i podlega ochronie prawnej.
 4. Wykorzystanie niniejszego Serwisu lub poszczególnych jego elementów w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych w celach innych niż uzyskanie informacji o działalności Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd oraz Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd sp. k. wymaga wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody Kancelarii na takie konkretne użycie pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie którejkolwiek z informacji zawartych w niniejszym Serwisie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez właściwe przepisy prawa.

 

§ 5

 1. Użytkownik może zgłosić Kancelarię reklamację, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię w ramach Strony Kancelarii, dotyczącą w szczególności problemów technicznych z funkcjonowaniem Strony.
 2. Reklamacja można złożyć w formie elektronicznej oraz przesłać na adres elektroniczny Kancelarii: kancelaria@gotfryd.pl . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zaistniałego problemu, co najmniej następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji Kancelaria kontaktuje się elektronicznie w celu uzupełnienia opisu problemu.
 3. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wniesioną reklamację w terminie 30 dni od dnia uzyskania kompletu informacji oraz udzielić odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, na co Użytkownik wyraża zgodę.

   

  § 6

  1. Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony Internetowej Kancelarii. Szczegółowe kwestie związane z plikami cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na podstronie Polityka cookies.
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez kancelarie: Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd oraz Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd spółka komandytowa dostępna jest na podstronie Ochrona danych osobowych .

  §7

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.
  2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny tj. w razie zmiany wynikającej z przepisów prawa bądź orzecznictwa lub zmian technicznych i/lub organizacyjnych w sposobie świadczenia usług przez Kancelarię w ramach Strony Kancelarii.
  3. Zmiana treści Regulaminu następuje z chwilą umieszczenia na Stronie Kancelarii nowej treści Regulaminu.

   

  §8

  1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje ze skutkiem natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony Kancelarii.
  2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Kancelaria wyłącza swoją odpowiedzialność związaną ze Stroną Kancelarii w tym świadczonymi usługami.
  3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub w jakimkolwiek czasie stanie się, niezgodne z obecnym lub przyszłym przepisem prawa, lub orzeczeniem sądu, takie postanowienie będzie unieważnione lub zmodyfikowane przez Kancelarię w celu uniknięcia takiej niezgodności. Sytuacja taka nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Kancelaria zastrzega, że niniejszy Regulamin podlega – z zastrzeżeniem przepisów wymuszających swoją właściwość – wyłącznie przepisom prawa polskiego.