Strona główna

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez kancelarie: Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd oraz Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd spółka komandytowa.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest w zależności od tego, z jakim podmiotem prowadzona jest komunikacja jest:

 • Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd z siedzibą w Jaśle, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 61, 38-200 Jasło. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą danych adresowych lub telefonicznie pod numerem tel. 13 44 86 122 lub mailowo pod adresem: kancelaria@gotfryd.pl
 • Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd spółka komandytowa z siedzibą w Jaśle, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 61, 38-200 Jasło. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą danych adresowych lub telefonicznie pod numerem tel. 13 44 86 122 lub mailowo pod adresem: kancelaria@gotfryd.pl

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Piotr Janiszewski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@gotfryd.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, celach związanych z wewnętrzną organizacją Administratora oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. W celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (dalej jako: „UPoA”) lub ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej jako: „URP”);
 3. W celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości oraz na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji powyższych czynności. Brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić udzielenie pomocy prawnej.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Jak długo Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową, Twoje dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku ze świadczoną pomocą prawną Administrator będzie przetwarzać dane nie dłużej niż zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c) UPoA oraz art. 5c ust. 1 pkt. 2 lit. c) URP, zgodnie z którymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu okres przechowywania danych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane zostały zgromadzone.

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe?

Kancelaria przekazuje dane osobowe podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych we własnym imieniu w zakresie pełnienia usług informatycznych, doradczych oraz księgowych. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

Dane mogą być przekazywane prawnikom świadczącym usługi dla Administratora. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skorzystać z następujących praw:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 

Niezależnie od powyższego, jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. https://uodo.gov.pl/pl/p/dla-obywatela