Strona główna

Klienci

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim dla:

1) dużych przedsiębiorców, grup kapitałowych i holdingów,
2) przedsiębiorców sektora MŚP,
3) przedsiębiorców zagranicznych i innych podmiotów zagranicznych,
4) osób fizycznych:

a) zainteresowanych utworzeniem lub rozwojem przedsiębiorstw rodzinnych,
b) zainteresowanych utworzeniem fundacji rodzinnej,
c) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze nadzoru właścicielskiego, działalności społecznej i charytatywnej,
d) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze zarządzania mieniem, w tym nieruchomościami,
e) zainteresowanych pomocą prawną w zakresie problematyki sukcesji biznesu i/lub majątku,
f) korzystających z usług private asset & wealth management i/lub usług private banking,
g) posiadających kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą lub podejmujących działania w celu przejęcia takiej kontroli.

Oddział Kancelarii w Warszawie

Naczelną zasadą świadczenia pomocy prawnej jest indywidualne podejście do Klienta z uwzględnieniem zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności, specyfiki branży i innych okoliczności. Realizacji tego celu służą różnorodne metody jak np. organizacja na życzenie Klienta systemu dyżurów, wyznaczanie Koordynatorów, cykliczne spotkania z udziałem prawników Kancelarii. Proponujemy także różne formuły określania wynagrodzenia za świadczone usługi co pozwala Klientom wybrać interesujące dla nich zasady rozliczeń.

Zasady współpracy

1. Nawiązanie współpracy z Kancelaria następuje na podstawie umowy o świadczenie usług w formie pisemnej. Na życzenie Klienta zawarcie umowy o świadczenie usług może poprzedzić podpisanie odrębnej umowy o zachowaniu poufności.

2. Umowa w zależności od potrzeb Klienta i okoliczności jest wykonywana bądź w siedzibie Klienta, bądź w siedzibie Kancelarii lub jej oddziału bądź w innym miejscu wskazanym przez Klienta na terytorium Polski albo poza jej granicami.

3. Kancelaria świadczy usługi wyłącznie w zakresie prawa polskiego. W przypadku zlecenia sprawy podległej prawu państwa innego niż Polska Kancelaria zwraca się na prośbę Klienta z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej przez zaprzyjaźnione zagraniczne kancelarie prawnicze. Jeżeli będzie możliwe w takim wypadku udzielenie pomocy prawnej w zakresie prawa obcego to Kancelaria przedstawia Klientowi zasady wykonywania zlecenia przez podmiot zagraniczny. Jeżeli Klient zaakceptuje przedstawione warunki współpracy to wówczas następuje zawarcie przez Klienta odrębnej umowy z danym podmiotem zagranicznym. Kancelaria na prośbę Klienta może pełnić funkcję koordynatora współpracy i/lub obsługi projektu zagranicznego.

4. Kancelaria świadczy usługi z zastosowaniem ryczałtowego albo godzinowego systemu rozliczeń, możliwe są także warianty pośrednie: np. wynagrodzenie ryczałtowe z ustalonym limitem godzin. Kancelarii ponadto przysługuje zwrot poniesionych wydatków w sprawie objętej zleceniem Klienta np. kosztów przejazdów z wyjątkiem podróży do siedziby Klienta, opłat i innych należności sądowych, opłat skarbowych i innych opłat publicznoprawnych.

5. Usługi Kancelarii świadczone są na podstawie zlecenia od Klienta i w zakresie wyraźnie w nim wskazanym.

6. Komunikacja z Klientem odbywa się przede wszystkim z zastosowaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość np. poczty elektronicznej (e-mail). Wytwory pracy prawników Kancelarii mogą być przekazywane również w formie skanów podpisanych dokumentów, w korespondencji e-mail oraz w tradycyjnej formie pisemnej. Na życzenie Klienta Kancelaria stosuje praktykę parafowania dokumentów.

7. Kancelaria może zapewnić m. in.:

1) Konsultacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 8: 30 – 18:00,
2) Wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3) Konsultacje osobiste – wizyty prawników w zależności od bieżących potrzeb i na życzenie Klienta,
4) Stały dyżur prawnika (na życzenie Klienta) w siedzibie Klienta 1 dzień w tygodniu w uzgodnionych ze Spółką godzinach,
5) Asystę prawną w trakcie spotkań i negocjacji,
6) Zastępstwo prawne i reprezentację w postępowaniach,
7) Audyt na rozpoczęcie współpracy,
8) Koordynatora, który jest odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług w ramach codziennej współpracy. Osoba ta nadzoruje i koordynuje wszystkie sprawy Klienta prowadzone przez Kancelarię,

8. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Kancelarię w danym przypadku jak też zasady odpowiedzialności Kancelarii określa indywidualna umowa pomiędzy Klientem a Kancelarią.

9. Umowa z Kancelarią podlega wyłącznie prawu polskiemu jak też jurysdykcji sądów polskich.