Strona główna

Zamówienia publiczne

Działalność Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

Dla Wykonawców:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na którą składa się w szczególności:
  1. analiza treści ogłoszenia o zamówieniu w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2. przygotowywanie pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prawem zamówień publicznych;
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań oraz przystąpień do postępowań odwoławczych;
 • reprezentowanie Wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

Dla Zamawiających:

 • pomoc prawną w procesie przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji postępowania, wzorów umów, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania oraz weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy;
 • przygotowania wewnętrznych aktów ustalających procedowanie w sprawach zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje);
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołanie,
  2. pomoc prawną przy weryfikacji złożonych ofert;
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prawem zamówień publicznych;
 • reprezentowanie Zamawiających w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.