Strona główna

Strategiczne doradztwo prawne

Usługi Kancelarii w zakresie strategicznego doradztwa prawnego obejmują pomoc prawną w zakresie m. in.:

1) Strategii ESG (Ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny), a w tym projekty proekologiczne, działania prośrodowiskowe, biznesowe programy i kampanie społeczne, compliance, systemy zarządzania, identyfikacja ryzyk w działalności;
2) Strategii CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) a w szczególności problematyka znakowania produktów (np. greenwashing), kodeksy etyki, ochrona praw człowieka, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności,
3) Strategii AM (zarządzania aktywami) przykładowo w kwestii fuzji i przejęć, tworzenia i reorganizacji grup kapitałowych, zarządzania nieruchomościami, ruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi;
4) Strategii handlowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i reorganizacji systemów dystrybucji, systemów rabatowania,
5) Strategii konsumenckiej a w tym ochrona zbiorowych interesów konsumentów, etyka reklamy, polityka informacyjna przedsiębiorstwa np. w kwestii towarów lub usług);
6) Strategii rozwoju – umowy o współpracy, krajowe i zagraniczne projekty inwestycyjne, IPO i strategie finansowania działalności,
7) Strategii HR (zarządzania kadrami) – tworzenie i zarządzenie bezpiecznym środowiskiem pracy, programy motywacyjne i pracownicze, strategie rozwoju i reorganizacji zatrudnienia.

W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku pakiet usług Kancelarii w zakresie strategicznego doradztwa prawnego może obejmować m. in.:

1) Audyty prawne i podatkowe (kompleksowe i szczegółowe),
2) przygotowanie regulaminów, zarządzeń, procedur, kodeksów postępowania,
3) przygotowanie dokumentów organizujących systemy dystrybucyjne i/lub rabatowej, procesy składania zamówień np. umowy ramowe i ogólne warunki umów,
4) przygotowanie raportów i strategii w obszarze prawnym,
5) opiniowanie lub przygotowywanie projektów umów,
6) opiniowanie w aspekcie prawnym dokumentów dotyczących strategii, planów rozwoju Klienta lub wskazanych przez niego podmiotów.
7) opracowywanie i wdrażanie w aspekcie prawnym koncepcji reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle