Strona główna

Sprawy pracownicze

W zakresie spraw pracowniczych Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą zbiorowe i indywidualne prawo pracy, a w tym:

  • Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • Pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z zatrudnieniem w zakresie indywidulanego prawa pracy tj. wszelkich spraw związanych z nawiązaniem, zmianą i wygaśnięciem stosunku pracy we wszystkich typach zatrudnienia, praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, urlopów, wynagradzania.
  • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.
  • Doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym dotyczące funkcjonowania związków zawodowych oraz obowiązków pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi i przedstawicielstwem pracowników.
  • Doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych pracy oraz zwolnień grupowych.
  • Tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy tj. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi.
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji pracodawców.