Strona główna

Sprawy korporacyjne

Usługi Kancelarii w zakresie spraw korporacyjnych obejmują m. in.:

1) Sprawy rejestrowe jak również sprawy związane z beneficjentami rzeczywistymi,
2) tworzenie nowych spółek handlowych,
3) pomoc w sprawach związanych ze stosunkami zewnętrznymi
i wewnętrznymi spółek osobowych,
4) pomoc w zakresie powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych,
5) pomoc w zakresie organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
6) pomoc w sprawach związanych z realizacją praw i obowiązków wspólników w tym rozliczeniami i umowami,
7) pomoc w sprawach związanych z akcjami/udziałami – tworzenie nowych, umarzanie, przenoszenie, zastawianie,
8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, oraz operacje w zakresie pozostałych kapitałów spółki,
9) łączenie i podziały spółek, fuzje, przejęcia, przekształcenia,
10) likwidacja spółki handlowej,
11) pomoc w sprawach związanych z odpowiedzialnością osobistą wspólników, likwidatorów oraz członków zarządu i rad nadzorczych.

 

Oddział Kancelarii w Warszawie