Strona główna

Spory pracownicze

Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną we wszelkich sporach w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie:

1) o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
2) o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia oraz o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
3) wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń,
4) odpowiedzialności materialnej pracowników,
5) mobbingu, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
6) w zakresie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
7) sporów zbiorowych.

 

 

Oddział Kancelarii w Warszawie