Strona główna

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Usługi prawnicze Kancelarii obejmują pomoc prawną zarówno w zakresie pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74 z późn. zm.) jak też na podstawie wcześniejszych regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Naszym Klientom proponujemy rozbudowany pakiet różnorodnych usług związanych z Polską Strefą Inwestycji (dalej „PSI”)/Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi („SSE”):

1) przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie potencjalnych szans skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego w PSI/SSE,
2) audyt prawny przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o wsparcie realizacji nowej inwestycji obejmujący:

a) analizę i weryfikację założeń biznesowych przedsiębiorcy w kontekście formalnych wymogów prawnych wydania decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji,
b) określenie statusu prawnego przedsiębiorcy w kontekście definicji Mały/Średni Przedsiębiorca (MŚP) w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
c) Określenie kryteriów ilościowego i jakościowych nowej inwestycji oraz kalkulacja możliwej do wykorzystania puli pomocy publicznej,
d) Określenie dochodu zwolnionego i ocena kwestii skali wykorzystania puli pomocy publicznej w świetle biznesplanu, parametrów ekonomicznych przedsiębiorcy i jego dotychczasowej działalności;

3) Pomoc prawną w procesie ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu,
4) Doradztwo w trakcie realizacji „nowej inwestycji”,
5) Audyty działalności strefowej: kompleksowe jak też dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych np.: kwalifikacji poniesionych wydatków jako wydatków kwalifikowanych,
6) reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących działalności w PSI/ SSE.
7) Pomoc prawną w razie powzięcia decyzji o „wyjściu” z Polskiej Strefy Inwestycji/Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oddział Kancelarii w Warszawie