Strona główna

Sektor energetyczny i chemiczny

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd od lat doradza polskim przedsiębiorcom z sektora energetycznego oraz chemicznego prowadzącym działalność m. in. w branży:

 • energii elektrycznej,
 • paliw gazowych,
 • paliw stałych i ciekłych
 • odnawialnych źródeł energii gdzie w procesie przetwarzania wykorzystuje się:
  1. energię wiatru,
  2. promieniowania słonecznego,
  3. geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek
  4. energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach
  5. odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
 • wydobywania kopalin,
 • farmaceutycznej,
 • tworzyw sztucznych,
 • farb i lakierów,
 • produkcji chemikaliów organicznych,
 • produkcji chemikaliów nieorganicznych.

Kancelaria świadczy usługi:

 • Kompleksowego doradztwa związanego z rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych, w szczególności w zakresie postępowań koncesyjnych, regulacji prawa unijnego oraz procesów inwestycyjnych w sektorze energetyki, a także w zakresie kwestii geologicznych i górniczych,
 • Sporządzania opinii i informacji prawnych,
 • Negocjowania, opiniowania i przygotowania umów dla przedsiębiorców działających na rynku energii, gazu, ciepła i paliw, w tym umów przyłączeniowych, dystrybucyjnych oraz sprzedaży,
 • Reprezentacji przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE i Prezesem UOKIK oraz w sporach sądowych związanych ze stosowaniem prawa energetycznego,
 • Prowadzenia audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw energetycznych i chemicznych,
 • Doradztwa oraz kompleksowego prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (m.in. elektrowni wiatrowych),
 • Pomocy przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych, a także prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych z tym związanych,
 • Monitoringu uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wprowadzania na polski rynek substancji i preparatów chemicznych,
 • Doradztwa przy uzyskiwaniu decyzji związanych z postępowaniem dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej w tym zakresie.