Strona główna

Projekty i Inwestycje

W ramach realizacji Projektów Kancelaria proponuje Klientom następujący pakiet usług:

 • Analiza założeń Projektu w aspekcie prawnym, podatkowym z uwzględnieniem założeń biznesowych;
 • Analiza prawna i podatkowa dokumentacji Projektu;
 • Opracowanie na życzenie Klienta strategii realizacji Projektu w aspekcie prawnym i podatkowym;
 • Identyfikacja problemów prawnych oraz ryzyk i zagrożeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych koncepcji Projektu;
 • Analiza porównawcza zalet oraz wad poszczególnych koncepcji realizacji Projektu.

W przypadku wybrania przez Klienta do realizacji jednej z przedstawionych koncepcji Kancelaria świadczy m. in. następujące usługi:

 • opracowanie szczegółowej analizy oraz harmonogramu wdrożenia przyjętego wariantu realizacji Projektu;
 • podejmowanie wszelkich działań prawnych w tym reprezentacja Klienta w postępowaniach przed wszelkimi organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi (w tym przygotowanie projektów pism i wniosków),
 • przygotowanie lub opiniowanie projektów dokumentów z zakresu czynności prawnych (umowy, oświadczenia) jak również wszelkiej innej dokumentacji prawnej i podatkowej przedstawionej przez Klienta;
 • negocjacje i konsultacje prawne z podmiotami i osobami zaangażowanymi w Projekt, lub których będzie on dotyczył;
 • monitoring prawidłowości przebiegu poszczególnych etapów Projektu i podejmowanie działań ochronnych;
 • wykonywanie innych czynności na rzecz Klienta w wypadku zaistnienia takiej potrzeby;

W odniesieniu do inwestycji usługi Kancelarii obejmują m. in.:

 • Doradztwo oraz reprezentacja Klienta na etapie procesu związanego z przystąpieniem do realizacji inwestycji, w tym w zakresie obowiązków zgłoszeń, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym koncesji i zezwoleń, opiniowanie umów projektowych;
 • Pomoc w zakresie wykorzystywania środków unijnych na rozwój produkcji przemysłowej, wprowadzanie nowych technologii, linii technologicznych oraz opiniowanie umów i innych dokumentów w tym zakresie;
 • Pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych urządzeń i materiałów.