Strona główna

Postępowania

W razie konieczności ochrony interesów Klienta Kancelaria uczestniczy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administracyjnym.

W przypadku postępowań prowadzonych w innych państwach Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację procesową prawników z danego państwa, których praca jest na bieżąco monitorowana i koordynowana. W szczególności Kancelaria udziela wsparcia na etapie przedsądowym i w toku prowadzonego postępowania sądowego, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Na etapie przedsądowym Kancelaria w imieniu Klienta prowadzi negocjacje z kontrahentami, uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych w celu ugodowego i szybkiego załatwienia sprawy oraz dokonuje analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy w celu podjęcia decyzji co do wystąpienia z roszczeniem na drogę postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym Kancelaria reprezentuje Klienta na każdym jego etapie, począwszy od złożenia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie aż do prawomocnego zakończenia sprawy, a w razie potrzeby do wyczerpania wszelkich możliwych środków odwoławczych. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w pełnym zakresie w postępowaniach przed sądami rejonowymi, sadami okręgowymi, apelacyjnymi, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym we wszelkich rodzajach spraw.

Kancelaria zapewnia także zastępstwo procesowe na rzecz swoich Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego, w celu szybkiego i najpełniejszego wyegzekwowania należności zasądzonych na rzecz swoich Klientów. Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać na podstronie „Prawo procesowe”.