Strona główna

Doradztwo podatkowe

Usługi Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego obejmują m. in.:

1. Bieżące doradztwo podatkowe, w skład którego wchodzi:

1) udzielanie bieżących informacji oraz wyjaśnień w kwestiach podatkowych,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa podatkowego,
3) przygotowanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) oraz prowadzenie postępowań przez organami podatkowymi i sądami krajowymi w przypadku uznania stanowiska wnioskodawcy za nieprawidłowe,
4) prowadzenie szkoleń związanych z zagadnieniami podatkowymi.

2. Pomoc prawną w zakresie schematów podatkowych (MDR):

1) identyfikację obszarów ryzyka, tj. weryfikacja przedstawionych przez Klienta informacji w celu wytypowania czynności, które w ocenie Kancelarii mogłyby potencjalnie podlegać obowiązkowi zgłoszenia informacji o schematach podatkowych na podstawie przepisów Rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości,
2) opracowanie informacji prezentującej w skrócie wytypowane czynności, które w ocenie Kancelarii mogłyby potencjalnie podlegać obowiązkowi zgłoszenia jako Schematy Podatkowe i przekazanie jej Klientowi do akceptacji,
3) weryfikację zaakceptowanych przez Klienta czynności, o których mowa w punkcie 2 powyżej w celu stwierdzenia czy w ich zakresie wystąpiły uzgodnienia spełniające przesłanki do uznania za Schemat Podatkowy,
4) opracowanie dla Klienta informacji podsumowującej czynności z punktu 3 powyżej.

3. Wsparcie w zakresie problematyki strategii podatkowej

1) przygotowanie we współpracy z Klientem projektu informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – za dany rok podatkowy,
2) wsparcie Klienta w opublikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy i przekazaniu informacji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Klienta o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została informacja o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

4. Kontrolę i postępowania podatkowe:

1) Reprezentacja Klienta w związku z i w toku kontroli podatkowej,
2) udzielanie bieżących informacji oraz wyjaśnień w kwestiach związanych z kontrolą podatkową,
3) przygotowanie pism składanych w toku kontroli podatkowej,
4) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniu podatkowym.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle