Strona główna

Bezpieczeństwo produktów

Usługi Kancelarii w zakresie szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa produktów koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1) ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów,
2) szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów wynikające m. in. z następujących aktów prawnych:

a) Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
b) ustawy z dnia 9 października 2015 r. ustawy o produktach biobójczych,
c) Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;
d) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – w zakresie wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego,
e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
f) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
g) Rozporządzenia CLP Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.,
h) Rozporządzenia (REACH) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.;

3) obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów,
4) odpowiedzialność cywilnoprawna i karna za produkt niebezpieczny.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle

Pakiet usług Kancelarii w obszarze bezpieczeństwa produktów obejmuje:

1) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących poszczególnych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa produktów,
2) ocena zgłoszeń konsumenckich o wadliwości produktu,
3) przygotowanie zapytań np. do Biura do spraw Substancji Chemicznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
4) prowadzenie korespondencji z organami właściwymi w sprawie bezpieczeństwa produktów,
5) reprezentację Klienta w postępowaniach przed właściwymi organami np.: Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspektorem Inspekcji Handlowej, Inspektorem Sanitarnym.