Strona główna

Zakres świadczonych usług prawniczych

Działalność Kancelarii obejmuje kompleksowe świadczenie pomocy prawnej w szerokim zakresie dziedzin prawa. Nasza oferta usług jest elastyczna i dostosowywana indywidualnie do potrzeb i charakteru działalności każdego Klienta.

Poniżej znajdą Państwo przykładowe dziedziny, w ramach których specjalizujemy się.

Prawo podatkowe

Prawo gospodarcze

Prawo konkurencji

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Prawo karne

Prawo podatkowe

Świadczenie usług doradczych z dziedziny szeroko rozumianego prawa podatkowego stanowi (obok doradztwa w zakresie prawa gospodarczego) jeden z dwóch głównych filarów działalności Kancelarii.

Praktyka Kancelarii obejmuje m. in. następujące obszary prawa podatkowego:
1. Podatek dochodowy od osób prawnych.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Podatek od towarów i usług (VAT).
4. Podatek akcyzowy.
5. Międzynarodowe prawo podatkowe.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
7. Podatek od nieruchomości.
7. Podatek od spadków i darowizn.
10. Postępowania.
11. Prawo i procedura karno-skarbowa.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa prawno-podatkowego Kancelarii są dostępne także na podstronie „Usługi Kancelarii według kategorii”.

Prawo gospodarcze

Świadczenie usług prawniczych w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego stanowi obok doradztwa w zakresie prawa podatkowego jeden z dwóch głównych filarów działalności Kancelarii.

Usług Kancelarii obejmują zarówno prywatne prawo gospodarcze jak i publiczne prawo gospodarcze.

Prywatne prawo gospodarcze

Usługi Kancelarii są świadczone przede wszystkim w zakresie:

1) Prawa spółek handlowych,
2) Prawa umów handlowych,
3) Prawa międzynarodowych transakcji handlowych,
4) Prawa instrumentów finansowych,
5) Prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6) Prawa własności intelektualnej.
7) Prawa konsumenckiego,
8) Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Publiczne prawo gospodarcze

Usług Kancelarii dotyczą m. in. następujących obszarów:

1) Prawo przedsiębiorców,
2) Prawne regulacje działalności gospodarczej na obszarach specjalnych (np. w Polskiej Strefie Inwestycji/Specjalnych Strefach Ekonomicznych)
3) Prawne regulacje działalności gospodarczej o szczególnym znaczeniu,
4) Publicznoprawne obowiązki i ograniczenia działalności gospodarczej,
5) Rejestry i ewidencje publiczne,
6) Prawo karne gospodarcze.
7) Prawo konsumenckie,
8) Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Prawo konkurencji

Praktyka Kancelarii obejmuje w zakresie szeroko pojmowanego prawa konkurencji następujące dziedziny:

1) Prawo antymonopolowe

2) Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3) Prawo pomocy publicznej.

Prawo antymonopolowe

W zakresie prawa antymonopolowego doradztwo Kancelarii obejmuje następujące działy:
1) Porozumienia naruszające konkurencję
2) Nadużycie pozycji dominującej,
3) Kontrola koncentracji przedsiębiorców i ich związków,
4) Kontrola przedsiębiorcy przez Prezesa UOKiK,
5) Postępowania i czynności sprawdzające prowadzone przez Prezesa UOKiK,
6) Odwoławcze postępowanie sądowe od decyzji Prezesa UOKiK,
7) Badania rynku.

Usługi Kancelarii dotyczą m. in. następujących zagadnień podlegających ocenie z perspektywy prawa antymonopolowego:

1. Umowy i inne zachowania przedsiębiorców,
2. Raportowanie i inne formy wymiany informacji,
3. Systemy dystrybucji,
4. Rabaty i systemy rabatowe,
5. Polityka cenowa,
6. Narzędzia wsparcia sprzedaży lub świadczenia usług w tym programy lojalnościowe, konkursy, portale, artykuły wyposażenia wnętrz,
7. Polityka informacyjna w tym kontakty z innymi przedsiębiorcami (w szczególności korespondencja),
8. Związki przedsiębiorców, grupy zakupowe i sprzedażowe,
9. Koncentracje przedsiębiorców.

Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Usługi Kancelarii koncentrują się wokół następujących zagadnień podlegających ocenie z perspektywy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

1). Negocjacje umów,
2). Transakcje fuzji i przejęć,
3). Polityka informacyjna przedsiębiorców,
4). Działalność reklamowa przedsiębiorców,
5). Naśladownictwo produktów.
6). Naśladownictwo znaków towarowych oraz nazw przedsiębiorców.

Prawo pomocy publicznej

Doradztwo Kancelarii w dziedzinie prawa pomocy publicznej dotyczy przed wszystkim następujących zagadnień:

• Ocena określonych zdarzeń prawnych w świetle pojęcia „pomocy publicznej”.
• Ocena przedsiębiorcy w zakresie statusu MŚP,
• Wsparcie przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
• Kontrola wykorzystania pomocy publicznej,
• Rozliczenie udzielonej pomocy publicznej,
• Spory w zakresie pomocy publicznej.

Prawo pracy

W Kancelarii działa Zespół Prawa Pracy, który świadczy usługi prawnicze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Usługi Kancelarii dotyczą m. in. następujących zagadnień:

1) Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy,
2) wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
3) warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej oraz wykonujących pracę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej,
4) praca zdalna,
5) zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych i młodocianych,
6) sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi,
7) czas pracy i urlopy,
8) choroby zawodowe,
9) kontrola pracowników i wypadki przy pracy,
10) zbiorowe prawo pracy,
11) spory ze stosunku pracy,
12) sygnaliści – zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona prawna.

Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego, a w szczególności w następujących obszarach:

1) prawo o gospodarce nieruchomościami i planowaniu przestrzenne,
2) prawo budowlane,
3) prawo energetyczne,
4) prawo ochrony środowiska,
5) prawo zamówień publicznych.

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Doradzamy naszym Klientom przede wszystkim w zakresie:

1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) inwestycji celu publicznego,
3) prawnych aspektów zagospodarowania terenu,
4) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego w tym użytkowania wieczystego,
5) podziału nieruchomości,
6) prawa pierwokupu nieruchomości,
7) wywłaszczania nieruchomości.

Prawo budowlane

Świadczone przez prawników Kancelarii usługi doradztwa obejmują m. in. następujące zagadnienia:

1) proces budowlany – prawa i obowiązki uczestników,
2) problematyka stosowania przepisów techniczno – budowlanych,
3) roboty budowlane,
4) postępowania przez organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Prawo energetyczne

Usługi Kancelarii dotyczą m. in.:

1) sieci i innych elementów infrastruktury energetycznej,
2) dostarczania paliw i energii,
3) obowiązków i uprawnień kontrolnych przedsiębiorstwa energetycznego,
4) relacji przedsiębiorstwo energetyczne – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w szczególności postępowania przed Prezesem URE i SOKiK (a w tym warunki przyłączenia do sieci gazowej).

 

Prawo ochrony środowiska

Naszym Klientom proponujemy pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnościekowej, a w szczególności w następujących obszarach:

1) decyzje środowiskowe – aspekty prawne
2) obszary Natura 2000 – wpływ na realizację inwestycji infrastrukturalnych,
3) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – aspekty ochrony środowiska,
4) unijne prawa ochrony środowiska.

Prawo zamówień publicznych.

Najważniejsze usługi proponowane Naszym Klientom to:

1) prawne opiniowanie ofert,
2) opracowywanie umów indywidualnych oraz w ramach konsorcjów,
3) obsługa procedur przetargowych, analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowej,
4) asysta negocjacyjna i proceduralna (Zespół Arbitrów oraz Sądy),
5) doradztwo w zakresie procedur FIDIC.

 

Prawo cywilne

Praktyka prowadzona przez prawników Kancelarii obejmuje pomoc prawną zarówno w zakresie prawa materialnego jak i postępowania cywilnego.

W ramach cywilnego prawa materialnego zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną dotyczącą m. in:

Zagadnienia ogólne prawa cywilnego

W zakresie zagadnień ogólnych prawa cywilnego przedmiotem pomocy prawnej świadczonej przez prawników Kancelarii są w szczególności następujące zagadnienia prawne:

 • Wykładnia prawa cywilnego,
 • Wykładnia oświadczeń woli i problematyka czynności prawnych,
 • Zagadnienia intertemporalne,
 • Zagadnienia skuteczności czynności prawnych (nieważność bezwzględna i względna, bezskuteczność zawieszona i względna),
 • Podmioty i przedmioty stosunku cywilnoprawnego,
 • Pełnomocnictwo, prokura i przedstawicielstwo ustawowe.
 • Przedawnienie i terminy zawite.
Prawo rzeczowe

W odniesieniu do dziedziny prawa rzeczowego prawnicy Kancelarii proponują usługi dotyczące m. in.:

 • Prawa własności i użytkowania wieczystego,
 • Problematyki własności lokali,
 • Hipoteki i ksiąg wieczystych,
 • Zastawu rejestrowego,
 • Użytkowania i służebności.
Prawo zobowiązań – część ogólna i szczegółowa

W dziedzinie prawa zobowiązań prawnicy Kancelarii świadczą usługi m. in. w zakresie:

 • Opracowywania projektów umów ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych w praktyce obrotu gospodarczego umów nienazwanych np.:
 1. konsorcjum,
 2. know how,
 3. umów syndykalnych (joint – venture),
 4. umów o współpracę gospodarczą,
 5. dystrybucyjnych,
 6. factoringu,
 7. outsourcingu.
 • Doradztwa w związku z nabywaniem i zbywaniem mienia oraz sprawami finansowymi (pożyczki, kredyty, poręczenia, prawne zabezpieczenia wierzytelności).
 • Opiniowania projektów umów.
 • Asysty negocjacyjnej.
 • Sporządzania kompleksowych analiz prawnych przedstawionych przez Klienta umów w fazie realizacji.
 • Opracowywania opinii prawnych i informacji dotyczących wybranych zagadnień prawnych np. możliwości żądania zapłaty kar umownych.
 • Doradztwa w procesie wykonywania umów oraz ich rozwiązywania.
Prawo spadkowe

W odniesieniu do problematyki prawa spadkowego praktyka prawników Kancelarii skupia się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

 • Spadek, dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • Poświadczenie dziedziczenia,
 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

W dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria proponuje Klientom pomoc prawną dotyczącą przede wszystkim:

 • Ustawowego ustroju majątkowego małżonków,
 • Umownych ustrojów majątkowych,
 • Odpowiedzialności małżonków wobec wierzycieli,
 • Podziału wspólnego majątku małżonków

Prawo karne

Praktyka Kancelarii obejmuje w zakresie szeroko pojmowanego prawa karnego przede wszystkim następujące obszary:

1) Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
2) Odpowiedzialność karna menadżerów w spółkach prawa handlowego,
3) Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
4) Przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
5) Przestępstwa przeciwko środowisku i przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,
6) Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
7) Odpowiedzialność karna w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.